Kleine ondernemersregeling omzetbelasting

Hoe werkt de kleine ondernemersregeling (KOR) voor de omzetbelasting?

Als je minder dan 1.883 euro hoeft te betalen aan omzetbelasting, dan kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een gedeeltelijke of gehele vrijstelling voor de omzetbelasting. Om in aanmerking voor deze vrijstelling te komen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. je hebt een in Nederland gevestigde eenmanszaak of je hebt een aandeel in een samenwerkingsverband zoals een maatschap of vennootschap onder firma
  2. je hoeft na aftrek van de voorbelasting in een kalenderjaar minder dan 1.883 euro aan omzetbelasting betalen
  3. je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting

Hoe werkt de kleine ondernemersregeling in de praktijk?

De vermindering volgens de kleine ondernemersregeling voor de btw kan via de volgende formule worden berekend: 2,5 x (1.883 – het in een kalenderjaar af te dragen bedrag aan omzetbelasting voor de toepassing van de kleine ondernemersregeling)

Hieronder een praktijkvoorbeeld hoe je de kleine ondernemersregeling kunt berekenen.

Casus 1: een ondernemer/eenmanszaak heeft in een kalenderjaar een belaste omzet behaald van 50.000 euro exclusief omzetbelasting. Van deze omzet was 30.000 euro belast tegen het normale tarief van 21% en 20.000 euro belast tegen het verlaagde tarief van 6%. De totaal af te dragen omzetbelasting over de behaalde omzet, bedraagt in dit geval (21% van 30.000 = 6.300 euro + 6% van 20.000 = 1.200 euro) 7.500 euro. De aftrekbare voorbelasting bedraagt voor deze ondernemer 6.000 euro, waardoor het bedrag dat afgedragen dient te worden in dit kalenderjaar voor de toepassing van de kleine ondernemersregeling uitkomt op (7.500 euro – 6.000 euro) 1.500 euro.

De vermindering die mag worden toegepast bij de aangifte omzetbelasting bedraagt dan: 2,5 x (1.883 – 1.500) = 958 euro, waardoor na toepassing van de vermindering voor de kleine ondernemersregeling nog een bedrag van (1.500 euro – 958 euro) 542 euro hoeft te worden afgedragen.

Tips voor kleine ondernemersregeling

Het kan aardig interessant zijn om te berekenen voor het einde van het kalenderjaar of je in de buurt van de vrijstelling komt. Mocht dit het geval zijn, dan kun je op de volgende manier zorgen dat je optimaal gebruik maakt van deze regeling:

Verschuif je facturen

Mocht je net niet onder de vrijstelling vallen dan zou je er voor kunnen kiezen om niet nog net in december je factuur te versturen, maar deze door te schuiven naar januari van het volgende jaar. Of als je nog wel veel “ruimte” hebt in het huidige jaar. Zorg dan dat wel je facturen nog verstuurd in december, zodat de omzetbelasting van je facturen volledig onder de vrijstelling vallen.

Doe snel nog een investering of stel hem juist nog even uit!

Door nog een investering te doen of kosten te maken in een bepaald jaar waar voldoende omzetbelasting op zit, kun je net onder de vrijstelling vallen. Dus als je toch al van plan was een bepaalde uitgave te doen, dan kan het om deze reden interessant zijn om deze nog net voor het einde van het jaar te doen. Of als je bij lange na niet onder de vrijstelling gaat vallen en er bestaat voor het komende jaar wel een reële kans dat je de vrijstelling kunt benutten. Stel de investering dan even uit voor het nieuwe jaar.

Aandachtspunten!

Ben je landbouwer, veehouder, tuin- of bosbouwer, verhuurde je onroerend goed of heb je te maken met btw verlegd dan gelden er specifieke regels.

Eindejaarstips en aandachtspunten 2013

Download hieronder de fiscale eindejaartips en aandachtspunten 2013 opgesteld door het RB in samenwerking met Fiscaal up to Date. Deze Eindejaarstips en aandachtspunten biedt u mogelijkheden om nog in 2013 een belastingbesparing te bereiken.

RB eindejaarstips 2013

Mocht u vragen hebben over deze tip en aandachtspunten dan horen wij dit graag.

Stamrechtvrijstelling vervalt per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen. Voor stamrechten die zijn toegekend vóór 1 januari 2014 en waarop de stamrechtvrijstelling van toepassing is, geldt overgangsrecht.

Vanaf 1 januari 2014 kunnen stamrechtaanspraken ook ineens worden uitgekeerd of in een andere vorm dan periodieke uitkeringen.

Daarnaast mogen in 2014 deze stamrechten in de volgende 2 situaties volledig in 1 keer uitgekeerd worden onder inhouding van loonheffingen over 80% van de aanspraak:

  • De uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon (bijvoorbeeld een ontslaguitkering) is vóór 15 november 2013 overgemaakt naar de rekening van de stamrecht-bv, bank, beleggingsinstelling of verzekeraar.
  • De werkgever treedt zelf op als verzekeraar van het stamrecht. Ook heeft de werkgever zich verplicht vóór 15 november 2013 het stamrecht te verzekeren.

Meer informatie over het vervallen van de stamrechtvrijstelling en de mogelijkheid tot een eenmalige uitkering vindt u in de 2e uitgave van de ‘Nieuwsbrief loonheffingen 2014’, die begin december verschijnt, en op www.belastingdienstpensioensite.nl.

De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel met de wijzigingen akkoord gaan.

Bron: rijksoverheid

Verruimde vrijstelling schenkbelasting

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een hogere vrijstelling in de schenkbelasting. Nu is de maximale vrijstelling € 51.407. Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is dat € 100.000.

Deze regeling is een verruiming van de vrijstelling voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar. De schenking moet bovendien worden aangewend voor een woning.

Wat houdt de verruimde vrijstelling in?
U mag van een ouder, een familielid of van een derde een schenking ontvangen van maximaal € 100.000. Ongeacht uw leeftijd. Dit bedrag is dan vrij van schenkbelasting. Dit bedrag moet u wel gebruiken voor de aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning. Of voor de aflossing van een hypotheekschuld. Hieronder vallen ook de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming voor een eigen woning.

Het gaat hier om de eigen woning die u gebruikt als hoofdverblijf. Niet om 2e woningen. Deze maatregel geldt vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015.

Daarnaast mag u de schenking ook gebruiken om de restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen. Deze verruiming is blijvend en geldt vanaf 29 oktober 2012.

Verruimde vrijstelling verminderen met verhoogde vrijstellingen bij eerdere schenkingen
Heeft u al eerder gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling bij een schenking van uw ouders? Het gaat hierbij om eerdere schenkingen van ouders aan hun kind tussen 18 en 40 jaar. Dan moet u de verhoogde vrijstelling(en) bij die eerdere schenking(en) in mindering brengen op de vrijstelling van € 100.000. Stel dat u eerder voor een bedrag van € 30.000 gebruik heeft gemaakt van een verhoogde vrijstelling. Dan mag u nu nog van uw ouders maximaal € 70.000 belastingvrij ontvangen voor de eigen woning.

Verruimde vrijstelling aanvragen
Heeft u een schenking ontvangen en wilt u van de verruimde vrijstelling gebruikmaken? Dan doet u op de normale manier aangifte voor de schenkbelasting. U kunt hiervoor het formulier Aangifte schenkbelasting gebruiken. In de aangifte geeft u aan dat u een beroep doet op de eenmalig verhoogde vrijstelling. U hoeft geen bijlagen mee te sturen. De Belastingdienst kan daar later wel om vragen.

Bron: rijksoverheid

Tijdelijke regeling willekeurige afschrijving terug per 1 juli 2013

De regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving gaat per 1 juli 2013 in en loopt tot eind dit jaar. Zowel bedrijven die vennootschapsbelasting als bedrijven die inkomstenbelasting betalen, kunnen er gebruik van maken. Bedrijfsinvesteringen die in de tweede helft van dit jaar worden gedaan kunnen eenmalig tot maximaal de helft willekeurig worden afgeschreven. Normaal is dat een lager percentage.

Willekeurig afschrijven betekent dat een ondernemer het eerste jaar zelf bepaalt hoeveel van de investering wordt afgetrokken van de belasting. Voorwaarde is dat de investering, bijvoorbeeld een machine, voor 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen. Zo niet, dan wordt de willekeurige afschrijving teruggenomen.

BTW-tarief verlaagd op verbouwingen en onderhoud aan woningen

Het BTW-tarief op verbouwingen en onderhoud aan woningen gaat op 1 maart 2013 gedurende 1 jaar van 21% naar 6%. Dit is één van de maatregelen in het woningmarktakkoord dat het kabinet heeft gesloten met D’66, ChristenUnie en SGP. Meer inhoudelijke details over deze maatregel zijn nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het hierdoor verstandig is om verbouwingen en onderhoud aan woningen uit te stellen tot na 1 maart 2013. 

De maatregel moet de bouwsector weer op gang brengen.

Bron: rijksoverheid

Kleine ondernemersregeling

Maak gebruik van de kleine-ondernemersregeling (KOR)

De omzetbelasting kent een speciale regeling voor ondernemers/natuurlijke personen die op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw verschuldigd zijn. Dit bedrag is na aftrek van de voorbelasting. Als u in aanmerking komt voor deze regeling hoeft u een deel of de gehele btw niet te voldoen. Als u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw bent verschuldigd, geldt een volledige vermindering. U moet er wel rekening mee houden dat het bedrag van de vermindering tot het inkomen in box 1 behoort, dus helemaal belastingvrij is de regeling niet.

Bron: De Eindejaarstips en aandachtspunten 2012 zijn opgesteld door het RB in samenwerking met Fiscaal up to Date.

Verhuisregeling eigen woning

De maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning wordt met 1 jaar verlengd. De termijn was in 2010 2 jaar en wordt 3 jaar. Dit betekent dat indien de woning in 2008 of 2009 te koop is gezet, nog recht op hypotheekrenteaftrek bestaat in respectievelijk 2011 en 2012. Daarnaast wordt de maximale termijn voor het verkrijgen van hypotheekrenteaftrek voor de nog leegstaande toekomstige eigen woning (bijvoorbeeld in aanbouw) verlengd van 2 naar 3 jaar. Dit betekent dat in 2011 recht op hypotheekrenteaftrek bestaat voor een leegstaande woning die uiterlijk in 2014 de eigen woning zal worden.