Eindejaarstips en aandachtspunten 2013

Download hieronder de fiscale eindejaartips en aandachtspunten 2013 opgesteld door het RB in samenwerking met Fiscaal up to Date. Deze Eindejaarstips en aandachtspunten biedt u mogelijkheden om nog in 2013 een belastingbesparing te bereiken.

RB eindejaarstips 2013

Mocht u vragen hebben over deze tip en aandachtspunten dan horen wij dit graag.

Verruimde vrijstelling schenkbelasting

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een hogere vrijstelling in de schenkbelasting. Nu is de maximale vrijstelling € 51.407. Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is dat € 100.000.

Deze regeling is een verruiming van de vrijstelling voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar. De schenking moet bovendien worden aangewend voor een woning.

Wat houdt de verruimde vrijstelling in?
U mag van een ouder, een familielid of van een derde een schenking ontvangen van maximaal € 100.000. Ongeacht uw leeftijd. Dit bedrag is dan vrij van schenkbelasting. Dit bedrag moet u wel gebruiken voor de aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning. Of voor de aflossing van een hypotheekschuld. Hieronder vallen ook de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming voor een eigen woning.

Het gaat hier om de eigen woning die u gebruikt als hoofdverblijf. Niet om 2e woningen. Deze maatregel geldt vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015.

Daarnaast mag u de schenking ook gebruiken om de restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen. Deze verruiming is blijvend en geldt vanaf 29 oktober 2012.

Verruimde vrijstelling verminderen met verhoogde vrijstellingen bij eerdere schenkingen
Heeft u al eerder gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling bij een schenking van uw ouders? Het gaat hierbij om eerdere schenkingen van ouders aan hun kind tussen 18 en 40 jaar. Dan moet u de verhoogde vrijstelling(en) bij die eerdere schenking(en) in mindering brengen op de vrijstelling van € 100.000. Stel dat u eerder voor een bedrag van € 30.000 gebruik heeft gemaakt van een verhoogde vrijstelling. Dan mag u nu nog van uw ouders maximaal € 70.000 belastingvrij ontvangen voor de eigen woning.

Verruimde vrijstelling aanvragen
Heeft u een schenking ontvangen en wilt u van de verruimde vrijstelling gebruikmaken? Dan doet u op de normale manier aangifte voor de schenkbelasting. U kunt hiervoor het formulier Aangifte schenkbelasting gebruiken. In de aangifte geeft u aan dat u een beroep doet op de eenmalig verhoogde vrijstelling. U hoeft geen bijlagen mee te sturen. De Belastingdienst kan daar later wel om vragen.

Bron: rijksoverheid

Wetsvoorstellen Belastingplan 2014

Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het pakket Belastingplan 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoewel vele maatregelen voortijdig waren uitgelekt en het CPB om die reden de Macro Economische Verkenning 2014 al op zondag 15 september 2014 publiceerde, werd het geheel pas realiteit met het uitspreken van de (eerste) troonrede door Koning Willem-Alexander.

Het pakket Belastingplan 2014 bestaat uit de volgende vier wetsvoorstellen:
I. Belastingplan 2014.
II. Overige fiscale maatregelen 2014.
III. Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit 2014.
IV. Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente.

In samenwerking met Fiscaal up to Date heeft het Register Belastingadviseurs de voorgestelde fiscale maatregelen voor u samengevat in de RB Prinsjesdagspecial 2013.

Mocht u vragen hebben over het belastingplan 2014 neem dan gerust contact met ons op.

Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt per 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 stuurt de belastingdienst u geen aangiftebrief omzetbelasting meer. De acceptgiro bij de aangiftebrief verdwijnt ook. Dit gebeurt al in december 2013.

U moet voortaan zelf in de gaten houden dat u op tijd aangifte doet en betaalt. Wanneer dit is kunt u zien in het beveiligde gedeelte van de internetsite van de belastingdienst. Hier vindt u ook het betalingskenmerk.

Overzicht belangrijke gegevens

De belastingdienst stuurt u begin januari 2014 een overzicht met de volgende gegevens toe:

  • aangiftetijdvakken
  • uiterste inlever- betaaldatums
  • betalingskenmerken

Herinnering per e-mail

Wilt u per e-mail een bericht ontvangen om u eraan te herinneren dat u aangifte moet doen? Ga dan naar het beveiligde gedeelte van onze internetsite. Geef bij uw gebruikersinstellingen uw e-mailadres op en vink aan dat u een e-mailbericht wilt ontvangen.

Tijdelijke regeling willekeurige afschrijving terug per 1 juli 2013

De regeling voor tijdelijke willekeurige afschrijving gaat per 1 juli 2013 in en loopt tot eind dit jaar. Zowel bedrijven die vennootschapsbelasting als bedrijven die inkomstenbelasting betalen, kunnen er gebruik van maken. Bedrijfsinvesteringen die in de tweede helft van dit jaar worden gedaan kunnen eenmalig tot maximaal de helft willekeurig worden afgeschreven. Normaal is dat een lager percentage.

Willekeurig afschrijven betekent dat een ondernemer het eerste jaar zelf bepaalt hoeveel van de investering wordt afgetrokken van de belasting. Voorwaarde is dat de investering, bijvoorbeeld een machine, voor 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen. Zo niet, dan wordt de willekeurige afschrijving teruggenomen.

Privé bijtelling voor een bestelauto

Een werknemer die een auto van de zaak ter beschikking heeft gekregen en deze auto ook privé mag gebruiken, moet daarvoor een bedrag bij zijn loon tellen. Hierbij maakt het in eerste instantie niet uit of de auto van de zaak een bestelauto of een personenauto is. Op het moment dat de werknemer kan bewijzen dat het privégebruik op jaarbasis niet meer dan 500 km bedraagt of als het gaat om een bestelauto die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen en dus niet privé gebruikt kan worden, hoeft er geen bijtelling plaats te vinden.

In een procedure over de bijtelling voor privégebruik van een bestelauto stelde Hof Amsterdam feitelijk vast dat de auto voor privégebruik geschikt was. Er was daarom geen aanleiding om de bijtelling achterwege te laten. De werknemer betoogde dat hij verplicht was om de bestelauto altijd bij zich te hebben omdat hij kon worden opgeroepen voor spoedklussen. Volgens het hof overheerste bij gebruik van de auto buiten werktijd het privékarakter, waardoor de gereden kilometers niet zakelijk maar privé waren. Alleen indien de werknemer werd opgeroepen waren de gereden kilometers vanaf het moment van de oproep zakelijk. De werknemer had geen kilometeradministratie bijgehouden waaruit bleek dat hij de auto op jaarbasis niet meer dan 500 km privé had gebruikt.

Geen verlaging van het forfaitair rendement in box 3

De Staatssecretaris Weekers is niet bereid het forfaitair rendement in box 3 (al dan niet tijdelijk) te verlagen. De Staatssecretaris geeft aan dat bij de introductie van de vermogensrendementsheffing het forfaitaire rendement is gesteld op 4%. Deze 4% is volgens de Staatssecretaris het langjarig gemiddelde risicovrije rendement dat een belastingplichtige geacht wordt te kunnen behalen op zijn box 3 vermogen. De Commissie-Van Dijkhuizen kijkt op dit moment ook naar de vermogensrendementsheffing. Weekers wacht af of het eindrapport van de commissie de Kamer aanleiding geeft om de discussie verder te voeren.

Partnerregels voor mantelzorgers

De partnerregeling voor de erfbelasting voor mantelzorgers is ingevoerd per 1 januari 2010. Deze regeling is een uitzondering op de regel dat bloedverwanten in de rechte lijn geen partners van elkaar kunnen zijn voor de heffing van erf- en schenkbelasting, waardoor ze in aanmerking kunnen komen voor de verhoogde vrijstelling voor de erfbelasting. De uitzondering geldt uitsluitend voor bloedverwanten in de eerste graad. Om in aanmerking te komen voor de partnerregeling moet een bloedverwant in de eerste graad onder meer een mantelzorgcompliment hebben ontvangen over het jaar vóór het overlijden van de erflater in verband met in dat voorafgaande jaar verleende zorg aan de erflater. Een mantelzorgcompliment kan worden verstrekt als er een CIZ-indicatie voor extramurale zorg (thuiszorg) is verleend. Bij een indicatie voor intramurale zorg komt men niet in aanmerking voor een mantelzorgcompliment. Op grond van de wettelijke bepalingen heeft een bloedverwant in de eerste graad zonder mantelzorgcompliment geen recht op een partnervrijstelling.

De staatssecretaris van Financiën heeft voor de toepassing van de partnerregeling voor mantelzorgers voor de erfbelasting voor de jaren 2010 en 2011 in een besluit goedgekeurd dat in plaats van de eis dat de verzorger een mantelzorgcompliment heeft genoten in verband met in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van overlijden aan de erflater verleende zorg, het is voldoende dat de erflater op het tijdstip van zijn overlijden een CIZ-indicatie voor extramurale hulp had.

 

Belastingdienst gaat controleren op btw schulden

De belastingdienst geeft aan dat ze binnenkort gaan bij ondernemers controleren of zij nog openstaande btw-schulden hebben over vorige jaren. Zij gaan dit controleren door de btw-aangiften en de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting met elkaar te vergelijken. Btw-schulden komen regelmatig aan het licht bij het opstellen van de jaarrekening. De meeste ondernemers sturen ons binnen 3 maanden na afloop van het jaar een aanvulling op hun btw-aangifte en betalen alsnog de openstaande schuld.

Btw-schulden alsnog aangeven

De belastingdienst geeft aan dat als ondernemers een hoge boete willen voorkomen dat de ondernemers tot 1 juni 2013 de tijd hebben om de btw-schulden over voorgaande jaren alsnog aan te geven.

BTW-tarief verlaagd op verbouwingen en onderhoud aan woningen

Het BTW-tarief op verbouwingen en onderhoud aan woningen gaat op 1 maart 2013 gedurende 1 jaar van 21% naar 6%. Dit is één van de maatregelen in het woningmarktakkoord dat het kabinet heeft gesloten met D’66, ChristenUnie en SGP. Meer inhoudelijke details over deze maatregel zijn nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het hierdoor verstandig is om verbouwingen en onderhoud aan woningen uit te stellen tot na 1 maart 2013. 

De maatregel moet de bouwsector weer op gang brengen.

Bron: rijksoverheid